โครงงาน เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้า

ครูประจำกลุ่มสาระ  อ. อรวรรณ  กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ. คเชนทร์  กองพิลา

คำถามประจำโครงงาน

1. “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” หมายถึงอะไร ?

2.สิ่งสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณพุทธคยาอีกประการหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปกราบนมัสการกันมากคืออะไร ?

3. ตอนแสวงหาทางจิตพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นอะไร ?

4. “พระพุทธเมตตา” เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อเจดีย์พุทธคยาอย่างไร ?

5. ทำไมชาวบ้านจึงพากันบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ของหอม ?

วัตถุประสงค์โครงงาน

1. เพื่อศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของเจดีย์พุทธคยา

2. เพื่อต้องการรู้ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำไมถึงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์พุทธคยา

3. เพื่อศึกษาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

4.เพื่อต้องการรู้พุทธคยาสมัยพุทธกาลและปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

5.เพื่อศึกษาตำนานพระพุทธเมตตาของเจดีย์พุทธคยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-ได้ทราบถึงตำนานพระพุทธเมตตาของเจดีย์พุทธคยา

-ได้ทราบถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์พุทธคยาทั้ง4ตั้น

-ได้ทราบถึงประวัติเจดีย์พุทธคยา

-ได้ทราบถึงสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

-ได้ทราบถึงเจดีย์พุทธคยา : สมัยพุทธกาล และปัจจุบัน

วีธีการดำเนินงาน

1.เลือกหาหัวข้อที่สนใจ

2.หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.สรุปเอาใจความที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

4.เรียบเรียงข้อมูล

5.หารูปภาพและVDOที่เกี่ยวข้อง

6.จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้อง

7.ตรวจสอบและแก้ไขที่ผิด

โฆษณา
By hmiwtomzaza